Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Alle verkopen, leveringen en diensten door Open Office Automatisering (“Open Office”) worden uitgevoerd volgens deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen daarvan dan wel andere voorwaarden, door de opdrachtgever bedongen, gelden niet tenzij en alsdan slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Open Office aanvaard. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Open Office een overeenkomst aangaat. (“Opdrachtgever”)

Acceptatie

Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijk aanbod en aanvaarding, danwel – bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding – door uitvoering. (“Overeenkomst”)

Uitvoering

Geringe afwijkingen van door Open Office vermelde gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Open Office te verrichten wezenlijk andere prestatie. Open Office heeft het recht, met inachtneming van het bovenstaande, veranderingen en verbeteringen, die ten goede komen aan het functioneren, aan te brengen ten opzichte van de offerte. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de apparatuur waarop een uitvoering betrekking heeft, gedurende installatie- werkzaamheden bereikbaar is en gereed voor gebruik. Open Office kan tijdens de installatie apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door Open Office noodzakelijk geacht wordt voor voltooiing van de opdracht.

Uitvoeringstermijnen

Open Office bepaalt de uitvoeringstermijnen op basis van de aan Open Office bekende feiten en omstandigheden en tracht deze zo goed mogelijk aan te houden. Overschrijding van een uitvoeringstermijn geeft de Opdrachtgever echter nimmer het recht op schadevergoeding en/of ontbinding of het recht ontvangst of betaling te weigeren. Open Office is te allen tijde gerechtigd een opdracht in gedeelten te voltooien. Open Office is gerechtigd een opdracht op te schorten danwel als ontbonden aan te merken indien de Opdrachtgever een voorgaande uitvoering niet heeft goedgekeurd danwel verzuimd heeft deze af te nemen.

Oplevering

Een uitvoering wordt als voltooid beschouwd na de mededeling van Open Office dat de uitvoering gereed is, danwel na geheel of gedeeltelijke ingebruikname van het geleverde.

Support

Een supportovereenkomst (“Supportovereenkomst”) geeft recht op technisch support door Open Office aan de Opdrachtgever (“Support”). Support heeft betrekking op het onderhoud van de software aangeduid in de Supportovereenkomst en het beantwoorden van vragen over de software. Uitgesloten van een Supportcontract zijn ondermeer onderhoud van hardware, installatie en configuratie van hardware, software anders dan upgrades en consultancy, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De Opdrachtgever zal alle informatie verstrekken die redelijkerwijs door Open Office gevraagd wordt om Support te kunnen verlenen. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, het type hardware in gebruik bij de Opdrachtgever, het type software in gebruik bij de Opdrachtgever welke buiten de software valt aangeduid in het Supportcontract, een omschrijving van het probleem voor welke de Opdrachtgever Support vraagt. Een antwoord op een Support verzoek kan bestaan uit een bevestiging van ontvangst en acceptatie van het Supportverzoek en bestaat niet noodzakelijkerwijs een oplossing van het probleem.

Garantie en Reclames

Open Office garandeert de werking van geleverde artikelen voor zover en voor zolang als deze door de fabrikant gewaarborgd is, met een maximum van 12 maanden.

Reclames of klachten over eventueel verkeerd uitgevoerde bestellingen of ondeugdelijke uitvoering, danwel gebreken aan het geleverde, dienen binnen acht dagen na levering en/of uitvoering schriftelijk aan Open Office kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige omschrijving van de aard van de gebreken. Na deze termijn van acht dagen wordt de uitvoering geacht conform de overeenkomst te zijn geschied. Retourzendingen ge- schieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Goederen of onderdelen welke ingevolge een reparatie worden vervangen, worden eigendom van Open Office.

Software en diensten worden geleverd zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

Aansprakelijkheid

Open Office is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door onze produkten en diensten of door het gebruik daarvan, een en ander behoudens grove schuld of nalatigheid van de kant van Open Office.
De aansprakelijkheid van Open Office blijft te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht. De voor de Opdrachtgever geldende verjarings- en vervaltermijnen zijn in geen geval langer dan één jaar.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen vijftien kalenderdagen na facturering, zonder compensatie of korting. Open Office is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. Betalingen die gedaan zijn onder een Overeenkomst worden niet terugbetaald aan de Opdrachtgever, ook niet in geval van vervroegde beëindiging van de Overeenkomst.

Verzuim

Ingeval van te late betaling of indien de afnemer anderszins in gebreke is, is Open Office gerechtigd, zonder eerst rechtsmaatregelen te nemen, verdere leveranties op te schorten. In dat geval worden alle vorderingen op de Opdrachtgever -uit welke hoofde dan ook- onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever verplicht Open Office al het verschuldigde te betalen vermeerderd met de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

Kosten

Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelens die Open Office met betrekking tot leveranties en diensten tegen de opdrachtgever moet nemen bij het niet nakomen door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendom

Alle door Open Office geleverde goederen blijven eigendom van Open Office, totdat de Opdrachtgever aan Open Office heeft betaald hetgeen hij -uit welke hoofde dan ook -verschuldigd is. Ingeval de Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Open Office gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. Eventueel hiermee gepaard gaande kosten en schade aan de goederen zullen door Open Office verhaald worden op de Opdrachtgever. Bij aanschaf van software of programmatuur vindt de overdracht van eigendom slechts plaats ten aanzien van de materiële dragers waarop de informatie is opgeslagen. De aanschaf van software of programmatuur verleent de Opdrachtgever het ge- bruiksrecht hiervan uitsluitend volgens de bij deze software of programmatuur behorende licentie- en andere voorwaarden.

Rechtskeuze en Geschillen

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen daaruit voortvloeiende, met uitzondering van die tot de competentie van de Kantonrechter, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.